Pokud byste chtěli obdržet informace o námi shromažďovaných osobních údajích týkajících se vaší osoby, kontaktujte osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů: oou@newtonuniversity.cz, nebo nás osobně navštivte na adresách:

 •     NEWTON University, a.s., Rašínova 2, Brno
 •     NEWTON University, a.s., 5. Května 1640/65, Praha

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

K ochraně osobních údajů přistupujeme v NEWTON University, a.s. s vysokou prioritou. Zde Vám poskytujeme informace o tom, jaké osobní údaje jsou v rámci naší vysoké školy shromažďovány, jak je s nimi nakládáno, z jakých zdrojů jsou získávány, k jakým účelům využívány, komu jsou poskytnuty, kde je možné získat informace o zpracovávaných osobních údajích a jaká jsou provedena opatření pro zabezpečení Vašich osobních údajů.

1.    Způsob a doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů, mj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • Vedeme evidenci všech zpracovávaných osobních údajů a jsme správci těchto údajů.
 • Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro určité, výslovně vyjádřené zákonné účely, při kterých je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování osobních údajů, nebo na základě souhlasu fyzické osoby, kdy souhlas se zpracováním může být odmítnut, případně kdykoliv odvolán.
 • Shromažďujeme identifikační osobní údaje umožňující identifikaci fyzické osoby, kontaktní osobní údaje pro komunikaci a další upřesňující informace související s poskytovanými službami a činnostmi společnosti. Kontaktními údaji se rozumí zejména uvedená adresa, číslo telefonu,
 • E-mailová adresa a další upřesňující informace.
 • Informace o zpracovávaných osobních údajích je uvedena v udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů.
 • Osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou právními předpisy v případě zákonného zpracování, po dobu definovanou oprávněným zájem nebo po dobu platnosti uděleného souhlasu. Po skončení doby zpracování provedeme jejich likvidaci výmazem a skartací.

2.    Kde a jak získáváme Vaše osobní údaje

 • Od Vás na základě přijímacího řízení ke studiu a během studia.
 • Při jednání s Vámi na našich akcích; na našich webových stránkách, kde můžete vyplnit Vaše kontaktní údaje s Vámi poskytnutým informovaným souhlasem ke zpracování osobních údajů.

3.    Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje

 • Osobní údaje zpracováváme v souvislosti se studiem na naší vysoké škole a pro zajištění všech činností vyžadovaných k plnění zákonných povinností.
 • Pro naši vnitřní potřebu, pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů, ke zvyšování kvality a efektivity námi poskytovaných služeb během studia.
 • Pro další účely, například rozšiřování portfolia poskytovaných produktů a služeb; pro informování o nových službách, poskytování informací o naší škole, upozorňování na novinky a akce.

4.    Jak chráníme osobní údaje

 • Zpracování osobních údajů v naší společnosti je řízeno metodikou prosazování ochrany osobních údajů. Jsou stanoveny konkrétní kroky a procesy organizačního i technického zabezpečení. Pokyny a postupy ochrany osobních údajů jsou pravidelně aktualizovány a jejich plnění je pod neustálou kontrolou. Při zpracování využíváme bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu osobních údajů na co nejvyšší možné úrovni před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
 • Zaměstnanci a osoby, které s osobními údaji pracují v rámci svých pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány mlčenlivostí danou legislativou nebo smluvním vztahem. Mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

5.    Komu předáváme osobní údaje

 • Subjektům veřejné moci a státním orgánům při plnění zákonných povinností.
 • Dalším subjektům, a to pouze na Váš pokyn nebo s Vaším souhlasem.
 • Vždy vyžadujeme od příjemců zajištění osobních údajů z hlediska bezpečnosti a ochrany s ohledem na práva subjektu údajů.

6.    Jak zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu

 • V případě zpracování na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodnete, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte, nebo odmítnete souhlas udělit. Jsme vázáni rozsahem poskytnutého souhlasu;
 • Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat; kontakty pro odvolání souhlasu jsou uvedeny v následujícím odstavci.
 • V případě odmítnutí udělení souhlasu nebo odvolání již poskytnutého souhlasu, ukončíme zpracování dotčených osobních údajů bez zbytečného odklad v závislosti na technické a organizační možnosti;
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné opět kdykoliv udělit.

7.    Jak požádat o plnění práv a jaká práva máte při zpracování osobních údajů

 • Veškeré kontaktní údaje, postupy jak uplatnit právo na přístup a podat žádost jsou uvedeny níže.
 • Máte možnost uplatnit Vaše práva následujícím způsobem:
 • E-mailem oou@newton.university
 • Osobně na recepci v naší společnosti na adresách: NEWTON University, a.s., Rašínova 2, Brno, NEWTON University, a.s., Václavské nám. 11, Praha
 • Datovou schránkou: 6kdfd3p
 • Písemně na naši adresu: NEWTON University, a.s., Rašínova 2, Brno

   Právo na přístup

 • Poskytujeme na základě Vaší žádosti informace o námi evidovaných a zpracovávaných osobních údajích, které o Vás vedeme.
 • Připravíme a bez zbytečného odkladu Vám předáme informace domluveným požadovaným způsobem tak, aby byla zajištěna zároveň ochrana Vašich práv.

   Právo na přenositelnost údajů

 • Na základě Vaší žádosti připravíme ve strukturovaném, běžně používaném formátu a strojově čitelném formátu vámi poskytnuté osobní údaje.
 • Tyto údaje předáme bezpečným způsobem Vám nebo jinému správci, kterého určíte.

   Oprava vedených osobních údajů

 • Pro řádné poskytování našich služeb je nutné mít správné a přesné osobní údaje. Je důležité nám oznámit jakoukoliv změnu osobních údajů. V případě oznámení o změně provedeme neprodleně opravu v našich evidencích. Pokud při zpracování zjistíme vlastní aktivitou, že osobní údaje nejsou pravdivé či aktuální, vyzveme Vás k opravě a pokud nedojde k potvrzení, údaje vymažeme.

   Postup pro podání námitky, omezení zpracování, odvolání souhlasu a další požadavky

 • Máte možnost kdykoliv uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas, zažádat o změnu rozsahu souhlasu, podat žádost o omezení zpracování nebo vznést dotaz nebo požadavek z oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, takto:
 1. E-mailem oou@newton.university
 2. Osobně na recepci v naší společnosti na adresách: NEWTON University, a.s., Rašínova 2, Brno, NEWTON University, a.s., Václavské nám. 11, Praha
 3. Datovou schránkou: 6kdfd3p
 4. Písemně na naši adresu: NEWTON University, a.s., Rašínova 2, Brno
 • Můžete se obrátit s námitkou nebo podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.    Informování o zásadách zpracování osobních údajů

 • Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou ve formě pro veřejnost zveřejněny zde na internetových stránkách NEWTON University.
 • Se zásadami ochrany osobních údajů jste seznámeni při předávání osobních údajů v rámci přijímacího řízení a aktivně Vás s nimi seznamují naši pracovníci při našich akcích pro veřejnost.

Ke stažení:

Formulář:  Přijetí požadavku na plnění práv subjektu údajů

Formulář:  Hlášení porušení ochrany osobních údajů